REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO CENTROBRUK

§ 1
Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.centrobruk.pl. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w t ym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i t ryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Operatorem Sklepu Internetowego działającego na stronie www.centrobruk.pl jest Krzysztof Pajdziński Centro-Bruk I Wspólnik Spółki Cywilnej Bumer z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Ofiar Firleja 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców “CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, legitymująca się numerem NIP: 948-258-02-06 i numerem REGON: 142812498.

§ 2
Definicje

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

Centrobruk – Krzysztof Pajdziński Centro-Bruk I Wspólnik Spółki Cywilnej Bumer Sklep Stacjonarny - Siedziba i sklep Centrobruk w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 7.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Centrobruk sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.centrobruk.pl;

Strona Internetowa – oznacza stronę www.centrobruk.pl, na której działa Sklep Internetowy;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna l ub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z Centrobruk za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą l ub zawodową;

Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego Centrobruk;

Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r . o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r . poz. 827).

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Centrobruk a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;

§ 3
Postanowienia ogólne

1. Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać i ch zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

a. po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Klienta poprzez utworzenie konta w serwisie Centrobruk.pl

b. bez konieczności zarejestrowania się w serwisie Centrobruk.pl (formuła „ Gość”)

2. Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formule „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. Ochrony dostępu do własnego konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta. Procedurę oraz warunki rejestracji określa pkt I II Regulaminu Serwisu znajdującego się na Stronie Internetowej,

b. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, c. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

e. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Realbud,

f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

g. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z
sieci Internet.

4. Centrobruk może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Centrobruk za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Centrobruk lub narażając swoim postępowaniem na straty finansowe Centrobruk.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody sklepu Centrobruk.

§ 4
Informacje o Produktach i Ceny

1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Realbud Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

2. Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów na Stronie Internetowej mogą różnić się od cen w Sklepie Stacjonarnym. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

4. Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.

§ 5
Procedura składania zamówienia

1. Klient może dokonać w ramach danego zamówienia zakupu wyłącznie tych Produktów, które są dostępne w Sklepie Centrobruk. Możliwość korzystania z opcji zakupu z dostawą do Klienta, jak również dostępne opcje dostawy do Klienta, mogą różnić się w zależności od wybranych Produktów. Informacje o możliwych dostępnych opcjach odbioru/dostawy Produktów będą wyświetlane przy Produktach po dokonaniu przez Klienta wyboru.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „ Do koszyka” i następnie dalszego postępowania zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:

a. akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego,

b. podanie adresu Klienta,

c. podanie danych odbiorcy i miejsca dostawy (chyba, że Produkt jest kupiony z opcją odbioru w Sklepie Centrobruk),

d. podanie numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail,

e. dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.

4. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Centrobruk poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez Centrobruk niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówione Produkty.

6. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do dłuższego czasu dostawy w przypadku gdy Produkt lub część produktów z zamówienia nie jest dostępna w magazynie sklepu. W wypadku braku w magazynie produktów objętych zamówieniem Centrobruk prześle do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Centrobruk. Centrobruk niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) Centrobruk dokona zwrotu kwoty ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Centrobruk, gotówką w Sklepie Centrobruk, w którym Produkty zostały zakupione.

9. Centrobruk jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:

a. klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Centrobruk o odstąpieniu od umowy,

b. okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.

10. Centrobruk zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego.

11. Centrobruk niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 9 – 10 powyżej.

§ 6
Płatności

1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a. przelewem na nr konta podany na Stronie Sklepu Internetowego,

b. gotówką przy odbiorze osobistym zamówienia w Sklepie stacjonarnym,

c. za pośrednictwem systemu płatności „DotPay”.

2. Klient wybierając opcje płatności poprzez system płatności „DotPay” w ramach procedury składania zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę wskazanego powyżej systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę systemu płatności „ DotPay”, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie „ DotPay” procedurą. Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Centrobruk w okresie pomiędzy złożeniem zamówienia przez Klienta a dokonaniem płatności, prześle do Klienta wiadomość e-mail przypominającą o zapłacie za Produkty będące przedmiotem zamówienia.

3. Brak realizacji zapłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.

4. Zamówienie nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Centrobruk płatności za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności Centrobruk dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki.

5. Klient w toku składania zamówienia będzie mógł zaznaczyć opcję, czy chce otrzymać wraz z zamawianym Produktem paragon lub fakturę dokumentującą zakup dokonany w Sklepie Internetowym. Wybrany dokument zostanie dołączony do dostarczanego/odbieranego zamówienia.

6. Centrobruk poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail) o kolejnych etapach realizacji zamówienia.

§ 7
Dostawa Produktów – w wypadku wyboru opcji zakupu z dostawą do Klienta

1. Zamówione Produkty są dostarczane na obszarze całej Europy

2. Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem:

a. firmy kurierskiej,

b. transportem Centrobruk,

3. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy a Sklepem Centrobruk, w którym zamówiono Produkt (koszty dostawy mogą się różnić w zależności od wskazanego przez Klienta miejsca dostawy i Sklepu Centrobruk, w którym zamówiono Produkt). Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego (http://centrobruk.pl/pl/content/1-transport), w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 Dni Roboczych z wyłączeniem zamówień:

a. obejmujących Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, dla których termin realizacji wynosi do 40 Dni Roboczych,

b. opisanych w §5 ust.8,

c. przy składaniu których (przy wybranej przez Klienta opcji transportu) wyraźnie wskazany został inny termin.

5. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Centrobruk płatności za zamówione Produkty. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni z Centrobruk inny termin dostawy zamówionych Produktów.

6. Przesyłki dostarczane:

a. kurierem – których waga nie przekracza 31 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy (kurier w porozumieniu z odbiorcą przesyłki dostarczy ją do pierwszego zadaszonego pomieszczenia). Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do soboty.

b. transportem dokonywanym za pośrednictwem Firmy transportowej – dostarczane są jedynie przed wejście do budynku wskazanego w adresie dostawy (lub - w wypadku domów jednorodzinnych i domów szeregowych – do wejścia lub wjazdu na działkę, na której znajduje się budynek) bez względu na wagę przesyłki. Przesyłki są dostarczane w godzinach i dniach otwarcia sklepu Centrobruk.

§ 8
Odbiór Produktów w Sklepie Centrobruk (w wypadku wyboru opcji zakupu z odbiorem w Sklepie Centrobruk)

1. W przypadku, gdy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Centrobruk, odbioru zamówionych Produktów należy dokonywać w Sklepie Centrobruk w Radomiu na ul. Ofiar Firleja 7. Dni i godziny otwarcia Sklepu Centrobruk oraz numer telefonu kontaktowego są dostępne na stronie Sklepu Internetowego.

2. Centrobruk przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 1 Dnia Roboczego od otrzymania wpłaty od Klienta z wyłączeniem zamówień:

a. obejmujących Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, dla których termin realizacji wynosi do 40 Dni Roboczych,

b. opisanych w §5 ust.8,

c. przy składaniu których wyraźnie wskazany został inny termin.

3. Centrobruk poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail), o gotowości do wydania zakupionych Produktów w Sklepie Centrobruk.

4. Odbioru Produktu może dokonać:

a. osobiście Klient, który złożył zamówienie, po wskazaniu numeru zamówienia podlegającego odbiorowi,

b. inna osoba wyznaczona przez Klienta, po okazaniu potwierdzenia zamówienia (w formie wydruku lub formie elektronicznej np. na urządzeniu mobilnym).

5. Centrobruk jest uprawniony do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru Produktów. Centrobruk może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia danych, o których mowa w ust. 4 a) i b) powyżej lub w wypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowania odbioru Produktów.

6. Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 14 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów, o której mowa w § 8 ust. 3 powyżej. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.

§ 9
Prawo do odstąpienia. Zwrot Produktów i ceny zakupu.

1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów (określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta), o których mowa poniżej.

2. W terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:

a. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Centrobruk, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia znajdującego się tutaj. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sklepu Centrobruk. Konsument, który dokonał zakupu przy użyciu swojego konta w serwisie Centrobruk.pl lub utworzył konto podczas procesu zakupowego, może również skorzystać (po odebraniu zamówienia) z interaktywnego formularza odstąpienia od umowy (zwrotu) dostępnego poprzez konto Klienta (zakładka „ Zwróć”).

4. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 7, 8, 9 oraz 10 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Centrobruk przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

6. Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do Punktu Odbioru Produktów w Sklepie Centrobruk, w którym został zamówiony Produkt lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktu na adres Sklepu Centrobruk, w którym został zamówiony Produkt. Wybór sposobu zwrotu Produktów do Centrobruk należy do Konsumenta.

7. Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu, zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą Centrobruk oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.

8. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu Centrobruk ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości najdłuższego boku Produktu), odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument.

9. Centrobruk może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Centrobruk wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Centrobruk utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Centrobruk do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze.

§ 10
Rękojmia i procedura reklamacyjna

1. Centrobruk jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Kodeksu Cywilnego a w szczególności Artykułu 556 Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Centrobruk jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.

2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Centrobruk niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Centrobruk albo Centrobruk nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Centrobruk usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Centrobruk.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Centrobruk jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Centrobruk może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorcą, Centrobruk może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Centrobruku dostarczyć Produkt wadliwy do Sklepu Centrobruk. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Centrobruk w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego ust. 5 stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.

6. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.

7. W wypadku gdy Centrobruk na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.

8. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.

9. Reklamacje należy kierować do Sklepu Centrobruk. Reklamacje można składać osobiście w Sklepie Centrobruk, a także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie http://www.centrobruk.pl/pl/kontakt.

10.W reklamacji Klient powinien wskazać: (i) opis stwierdzonej wady, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji jeżeli jest to możliwe Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest w umówionym terminie udostępnić Produkt Centrobruk w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

11. Centrobruk zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

12. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Centrobruk nie ustosunkował się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.

13. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.

14. Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Centrobruk zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia r oszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 11
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest Centrobruk.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (w celu realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, w celach rachunkowych i w celu zbadania satysfakcji z dokonanego zakupu) oraz w celach marketingowych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą). W przypadku zamówienia Newslettera serwisu Centrobruk.pl dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi Newsletter.

3. W przypadku skorzystania przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą z ułatwienia przy wypełnianiu formularza zakupowego, jakim jest możliwość zaimportowania pozostałych danych kupującego po podaniu NIP, dane w zakresie i mienia, nazwiska, nazwy pod jaką jest prowadzona działalność, adresu i numeru telefonu (o ile znajduje się on w bazie) zostaną pobrane z Bazy Internetowej Regon Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności „ Dotpay” zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności t j. Dotpay sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 72. W przypadku dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej - DPD Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15 – zostaną udostępnione dane osobowe odbiorcy przesyłki niezbędne do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z odbiorcą (numer telefonu oraz adres e-mail).

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ponadto - w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych - przysługuje takiej osobie prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla z realizowania zamówienia oraz wystawienia faktury (w przypadku gdy Klient wybrał taką opcję).

7. Centrobruk jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Centrobruk środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).

8. Centrobruk w pisemnych umowach powierzył przetwarzanie danych osobowych:

a. Noble Brand Anna Słopiecka z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Osiedlowej 15/92, w zakresie niezbędnym do realizacji przez ten podmiot usług informatycznych dotyczących Sklepu Internetowego;

b. Firmom transportowym w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/dostawy, numeru telefonu. Dane osobowe Klienta w tym zakresie są przekazywane Firmie transportowej w momencie zlecenia jej dostarczenia zamówionych Produktów.

§ 12
Wejście w życie. Zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 r .

2. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego.